Historia Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda: Inspirując się życiem i działalnością św. Eugeniusza de Mazenoda, grupa 18 osób mie...

Historia Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda:

Inspirując się życiem i działalnością św. Eugeniusza de Mazenoda, grupa 18 osób mieszkających na gorzowskim Zawarciu lub związanych zawodowo z tą dzielnicą, postanowiła powołać stowarzyszenie. Zdecydowana większość z nas to wierni Parafii pw. św. Józefa w Gorzowie Wielkopolskim. Od wielu lat razem lub osobno podejmowaliśmy działania na rzecz lokalnej społeczności. Staraliśmy się zatroszczyć o najbardziej potrzebujących: dzieci, młodzież, osoby starsze i samotne. W 2013 roku postanowiliśmy sformalizować te inicjatywy, dzięki czemu mogliśmy zacząć ubiegać się o środki finansowe w postaci dotacji. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymaliśmy dnia 18 września 2013 roku. Początkowo Stowarzyszenie miało swoją siedzibę w mieszkaniu położonym na czwartym piętrze bloku mieszkalnego. Taka lokalizacja uniemożliwiała realizację naszych niektórych planów, np. objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych. Lata 2014 i 2015 to z jednej strony czas podejmowania różnorakich inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności (m.in. projekty dofinansowane przez Miasto Gorzów Wlkp., festyn dla mieszkańców Zawarcia, prelekcje dotyczące profilaktyki uzależnień), z drugiej zaś – intensywne działania związane z pozyskiwaniem lokalu. Po kilku miesiącach starań, przyznano nam pomieszczenia po byłym sklepie mięsnym przy ul. Śląskiej  7a. Podzieliliśmy się na robotników oraz osoby poszukujące sponsorów, darczyńców i wolontariuszy do pracy. Dzięki wielkiemu wsparciu ze strony lokalnej społeczności, 4 października 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Przystań za Wartą. Jego ideą jest międzypokoleniowość, czyli integracja różnych grup wiekowych poprzez działania o charakterze społecznym i ewangelizacyjnym. Nasza nowa siedziba, która wielu osobom przypomina domowy, ciepły salon, przyciąga nie tylko mieszkańców Zawarcia, ale również przedstawicieli innych dzielnic. 


Jakie są nasze cele? 


Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
11) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15) turystyki i krajoznawstwa;
16) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
16a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
17) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
18) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
21) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
22) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
23) rewitalizacji;
24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego,
organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Statut: 

Władze:

Prezes – o. Tadeusz Kal OMI
Wiceprezes – Dariusz Prusinowski
Sekretarz - Lilianna Pawłowska
Członek Zarządu - Jarosław LibeltSprawozdania: