Historia Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda: Inspirując się życiem i działalnością św. Eugeniusza de Mazenoda, grupa 18 osób...

Historia Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda:

Inspirując się życiem i działalnością św. Eugeniusza de Mazenoda, grupa 18 osób mieszkających na gorzowskim Zawarciu lub związanych zawodowo z tą dzielnicą, postanowiła powołać stowarzyszenie. Znakomita większość z nas to wierni Parafii pw. św. Józefa w Gorzowie Wielkopolskim. Od wielu lat razem lub osobno podejmowaliśmy działania na rzecz lokalnej społeczności. Staraliśmy się zatroszczyć o najbardziej potrzebujących: dzieci, młodzież, osoby starsze i samotne. W 2013 roku postanowiliśmy sformalizować te inicjatywy, dzięki czemu mogliśmy zacząć ubiegać się o środki finansowe w postaci dotacji. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymaliśmy dnia 18 września 2013 roku. 

Początkowo Stowarzyszenie miało swoją siedzibę w mieszkaniu położonym na czwartym piętrze bloku mieszkalnego. Taka lokalizacja uniemożliwiała realizację naszych niektórych planów, np. objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych. Lata 2014 i 2015 to z jednej strony czas podejmowania różnorakich inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności (m.in. projekty dofinansowane przez Miasto Gorzów Wlkp., festyn dla mieszkańców Zawarcia, prelekcje dotyczące profilaktyki uzależnień), z drugiej zaś – intensywne działania związane z pozyskiwaniem lokalu. 

Po kilku miesiącach starań, przyznano nam pomieszczenia po byłym sklepie mięsnym przy ul. Śląskiej  7a. Podzieliliśmy się na robotników oraz osoby poszukujące sponsorów, darczyńców i wolontariuszy do pracy. Dzięki wielkiemu wsparciu ze strony lokalnej społeczności, 4 października 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Przystań za Wartą. Jego ideą jest międzypokoleniowość, czyli integracja różnych grup wiekowych poprzez działania o charakterze społecznym i ewangelizacyjnym. Nasza nowa siedziba, która wielu osobom przypomina domowy, ciepły salon, przyciąga nie tylko mieszkańców Zawarcia, ale również przedstawicieli innych dzielnic.


Jakie są nasze cele? 

Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie:
1)        pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonej patologią, a także wyrównywania szans tych osób i rodzin oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
2)        formowania młodzieży i stwarzania jej możliwości szeroko rozumianego rozwoju, w tym duchowego i kulturowego;
3)        rozwoju świadomości społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie;
4)        działalności charytatywnej;
5)        podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6)        ochrony i promocji zdrowia;
7)        działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8)        promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9)        działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10)    nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
12)    upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
13)    turystyki i krajoznawstwa;
14)    rozwoju świadomości społecznej i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
15)    działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16)    promocji i organizacji wolontariatu;


Władze:

Prezes Zarządu – o. Piotr Darasz
Wiceprezes Zarządu – Stanisława Jarosz
Skarbnik Zarządu – Mariusz Kruszakin
Sekretarz Generalny Zarządu - Lilianna Pawłowska
Członek Zarządu - Dariusz Prusinowski


Sprawozdania: